Husordensregler

Husordensregler for Sameiet Gaustadveien 23
Vedtatt av styret 16. januar 2019

1. Formål
Husordensreglene har til hensikt å
• Skape gode forhold innen sameiet og mellom beboere.
• Verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.
• Gi besøkende et positivt inntrykk av sameiet og dets beboere.
• Hindre at det oppstår farlige situasjoner og sikre trygg evakuering i en evt. nødsituasjon.
• Sørge for enkel tilgang for sameiets innleide rengjørings- og snøryddingspersonell.

2. Lagring av private gjenstander
• Låsbar bod tilhørende leilighetene skal benyttes til lagring av private gjenstander.
– Monterte stativ på garasjeplassene kan benyttes til oppbevaring av sommer-/vinterhjul på felg,                        skibokser etc.
• Private gjenstander skal, med nedenstående unntak, ikke plasseres i oppganger, fellesområder eller på        garasjeoppstillingsplassene i garasjekjellere.
– Barnevogn kan settes i oppganger (egen etasje) så sant dette ikke er til hinder for ferdsel og                                evakuering av bygget.
– Sykler plasseres i utendørs sykkelstativ eller i byggenes sykkelrom (2 rom). Sykkel kan også                                plasseres på egen biloppstillingsplass så sant dette ikke vanskeliggjør andres mulighet for                                  inn-/utkjøring til/fra deres oppstillingsplasser.
• Sykkelrommene skal ikke benyttes til lagring av andre gjenstander enn sykler, sykkelvogner og                        sameiets utemøbler.
• Avløps-, vann-, ventilasjonsrør og andre installasjoner i tak eller på vegg i bodene må ikke utsettes for        belastning.
• Ved kortvarig behov (eks ved flytting) for lagring ut over egen bod, vennligst kontakt styret.

3. Parkeringsplasser
• Parkering av motorisert kjøretøy skal skje på oppmerkede plasser i garasjeanlegget.
– Scootere og mopeder kan parkeres ute på anviste plasser eller på parkeringsplass i garasjeanlegget.
• Utendørs gjesteparkeringsplasser skal kun benyttes av gjester. Unntak er dersom beboere i                                  Gaustadveien 23 har behov for kortvarig av- og pålessing.
• Avløps-, vann-, ventilasjonsrør og andre installasjoner i tak eller på vegg i parkeringskjeller må ikke            utsettes for belastning.

4. Dyrehold
• Eier/leietaker plikter at dyreholdet ikke medfører ulempe for andre beboere.
• Lufting av hunder på sameiets eiendom, skal ikke forekomme. Hunder holdes i bånd på sameiets                      område.
• Hvis uhellet er ute, må ekskrementer fra dyr fjernes.

5. Grilling og andre uteaktiviteter
• Bruk av kullgrill på balkongene er ikke tillatt.
• Gassgrill eller elektrisk grill er tillatt.
– Gassgrill bør være koblet til Sameiets felles gassanlegg.
• Bruk av engangsgrill er ikke tillatt på fellesarealene eller balkonger.
• Alle beboere oppfordres til å holde uteområdene rene og fri for søppel og annet som ikke hører hjemme        hos oss.
• Styret oppfordrer alle beboere til å benytte uteområder, samt utefasiliteter som bord og stoler,                          lekeplasser etc.

6. Skader/meldeplikt
• Dersom du oppdager skader på bygg inne og ute, utearealer eller garasjeanlegg (inkl. teknisk anlegg)              skal dette meldes til styret snarest mulig.
• Skader påført bygninger/fellesanlegg av eiere/leietagere vil bli krevd erstattet av den som påførte                    skaden.

7. Støy
• Arbeid i leiligheten som skaper mye støy (f.eks. oppussing, montering) skal ikke foregå
– hverdager mellom kl. 22:00 og kl. 07:00.
– lørdag kl. 18:00 til mandag kl. 07:00.
– helligdager og andre offentlige fridager (kl. 00.00 – kl. 24.00).
• Ved selskap, med fare for støy, skal nabovarsel sendes ut eller henges opp på korktavlen ved                                 postkassene.

8. Sikkerhet
• Beboere plikter å påse at garasjeporter og utgangsdørene alltid blir lukket etter bruk.
– Dersom man har kontroll på hvem som går inn og ut av hoveddør, kan døren stå oppe i en kortere                     periode.
• Det er ikke lov å oppbevare farlige stoffer (bensin, propan, nyttårsraketter etc.) i fellesområder og på              garasjeplasser.

9. Navneskilt
• Navneskilt på ringeklokkene og postkassene i inngangspartiene skal være uniformt i henhold til                      sameiets standard. Seksjonseier bekoster egne navneskilt. Informasjon fåes ved å kontakte styret.

10. Solavskjerming
• Det skal kun benyttes solavskjerming (herunder farge) som er godkjent av styret.

11. Blomsterkasser
• Blomsterkasser skal henge på innsiden av balkongrekkverk.

12. Bilvask
• Bilvask på sameiets områder er ikke tillatt.

13. Smørebod
• Ved bruk av smørebod, husk å feie og rydde opp etter deg.
• Forlat smøreboden som du selv ønsker å finne den.

14. Eierskifte/utleie
• Sameier som selger sin seksjon plikter å melde dette til forretningsfører og til sameiets styre.                         • Sameier som leier ut sin seksjon plikter å melde dette til sameiets styre.                                                                   • Ved utleie er eier ansvarlig for at leietager følger sameiets vedtekter og husordensregler.
• Utleie av garasje skal kun skje til beboere i Gaustadveien 23. Dette på grunn av nøkler, fjernkontroll etc.

15. Kjøring på sameiets gangveier
• Kjøring på sameiets gangveier bør ikke forekomme.
– Leveringssted for taxi, pizzabud, budbiler etc. er på sameiets gjesteparkering.

16.Lading av el-biler
• El-biler skal ikke lades i høylastperiodene 07:00-09:00 og 17:00-19:00 på hverdager.

Dersom enkeltbestemmelser i disse husordensregler er i strid med sameiets vedtekter har vedtektene prioritet foran husordensreglene.