El-biler

Lov om eierseksjoner er endret med virkning fra 01.01.2018. Iht. lovens § 25 kan seksjonseiere
kreve lading av el-bil og ladbare hybridbiler i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen
disponerer eller andre steder som styret anviser.

En spørreundersøkelsen i vinter viser at det vil være behov for minimum 43 ladepunkter innen 2025.

I dag har vi begrensning i strømkapasitet mht. antall biler som kan lades samtidig. Vi trenger derfor et intelligent system som kan fordele kapasitet mellom bilene. Dette vil også forhindre svært høye forbrukstopper med tilsvarende høye strømkostnader.

Oslo kommune har en tilskuddsordning for oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. For ordens skyld nevnes at privatpersoner ikke kan søke om støtte.

Sameiet har søkt om støtte. I brev av 24. april 2018 fra Oslo kommune Klimaetaten er det innvilget støtte med inntil kr. 140.000.

Utbygging av et ladesystem er todelt. Man skiller mellom felles infrastruktur og individuelt ladesystem.

Felles infrastruktur: Dette innebærer nye sikrings- og fordelingsskap, samt smart styringssystem for lading og kabling ut til garasjeanlegget. Tilskuddet fra Oslo kommune gis til felles infrastruktur og utgjør inntil 20 % av investeringen i infrastrukturen. Styret anbefaler at det blir investert i en løsning for hele sameiet i år, mens Oslo kommune gir tilskudd. Senere utvidelser vil være forholdsvis kostbar
Individuelt ladesystem: Dette omfatter ladeboks og kabling fra fellesanlegget. Vi forutsetter at dette dekkes av hver enkelt beboer og kan tidsmessig installeres etter seksjonseiers ønske. Dette dekkes ikke av Oslo kommunes tilskuddsordning.

Styret kommer tilbake til saken etter nærmere vurdering av alternative løsninger og leverandører og vil fremlegge forslag til finansieringsalternativer.