2019

Protokoll
fra ordinært årsmøte i Sameiet Gaustadveien 23 onsdag 03.04.2019 kl. 19:00 -Rabben «røde huset» i Gaustadveien .

 1. Konstituering
  1.1. Valg av møteleder
  Vedtak: Som møteleder ble valgt: Bjørn Ole Strønen
  1.2 Valg av sekretær
  Vedtak: Som sekretær ble valgt: Bjørn Ole Strønen
  1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  Vedtak: Valgt ble: Håkon Sviggum
  1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
  Vedtak: Antall fremmøtte med stemmerett: 25 Antall fremlagte fullmakter: 1  Totalt: 26
  1.5 Godkjenning av innkalling
  Vedtak: Godkjent
  1.6 Godkjenning av saksliste
  Vedtak: Godkjent
 2. Godkjenning av årsregnskap 2018 Årsregnskapet for 2018 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2018, som viser et underskudd på kr 13 797 anbefales godkjent. Vedtak: Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått.
  Vedtak: Godkjent
 3. Årsberetning 2018 Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsberetning fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsberetningen tas til etterretning. Vedtak:Rapport fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning. 
 4. Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på årsmøtet. Vedtak: Kr. 120 000,- godkjent
 5. Andre saker
  5.1 Lading av el-bil
  Se vedlegg i innkallingen. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 6. Valg
  6.1 Valg av leder
  Vedtak: Valgt ble: Vibeke Holter for 1 år.
  6.2 Valg av medlemmer til styret
  Vedtak: Valgt ble: Gunnar Kjendlie for 2 år.
  Valgt ble: Axel Bonne Øyri for 2 år.
  6.3 Valg av varamedlemmer til styret
  Vedtak: Valgt ble: Liv Hilde Pettersen for
  Valgt ble: Anders Høyer Berg
  Valgt ble: Jongeir Gran
  6.4 Valg av valgkomite
  Vedtak: Navn: Martine Munkvold Navn: Lars Tore Haug Bjørn Ole Strønen /S/   Møteleder      Håkon Sviggum   Valgt av årsmøte